VdB152 Reflection Nebula in Cepheus 
 
 
(C) 2009-2010 by Leonardo Orazi - All rights reserved