B72 - The Snake Nebula 
 
 
(C) 2009-2012 by Leonardo Orazi - All rights reserved